அலை வழிகாட்டி கூறுகள்

RF/மைக்ரோவேவ் கூறுகளின் தொழில்முறை உற்பத்தியாளராக, ஜிங்க்சின் வணிக அல்லது இராணுவ பயன்பாடுகளுக்கான அலை வழிகாட்டி கூறுகளை வடிவமைத்து உற்பத்தி செய்ய முடியும். மேலும் அளவுருவை வழங்க முடியும், எனவே எங்கள் பொறியாளர் குறிப்புக்கு பொருத்தமான திட்டத்தை வழங்குவார்.